მიკრო საფინანსო ორგანიზაცია

ქუთაისი, გ. ტაბიძის ქ. №12

+995 0431 240 116; 0431 244358; 0431244359

kote@imercredit.ge

www.imercredit.ge
Back to Category
 
დამატებულია: 30.09.17

შპს მისო „იმერკრედიტი“ დაარსდა 2007 წლის 3 დეკემბერს.
ორგანიზაციის ძირითად მიზანს წარმოადგენს მიკროსაფინანსო საქმიანობა.
ორგანიზაციის სამიზნე ჯგუფებია: მცირე, მიკრო და ინდივიდუალური მეწარმეები. ასევე ეკონომიკურად აქტიური ფიზიკური პირები, რომელთაც არა აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ სესხი ბანკებიდან ან სხვა საფინანსო ინსტიტუტებიდან.
შპს მისო „იმერკრედიტის“ სამოქმედო არეალი მოიცავს იმერეთის რეგიონს, ძირითადად ქუთაისს, წყალტუბოს, ზესტაფონს, სამტრედიას და მათ მიმდებარე დასახლებულ პუნქტებს.
სესხი გაიცემა:
- საქართველოს რეზიდენტ ფიზიკური პირებზე (18-დან 65 წლამდე ასაკის)
- კანონით დაშვებული ნებისმიერი ორგანიზაციული ფორმა. არ დაიშვება ისეთი ობიექტების ფინანსირება, რომელსაც კანონით აკრძალული აქვს მოგების მიღება ან მიღებული მოგების განაწილება.

მიმდინარე ეტაპზე შპს მისო „იმერკრედიტი“ თავის მომხმარებელს სთავაზობს სამომხმარებლო და ბიზნეს სესხებს.

სესხის პირობები
სესხის თანხა: 200ლარიდან50,000ლარამდე;
სესხის პროცენტი: 3% თვეში კლებადი ბალანსის საფუძველზე.
სესხის ვადა: 3-დან 72 თვემდე
უზრუნველყოფა: უძრავი ქონება, მოძრავი ქონება, ოქროს ნივთები.

სესხის გადახდა ხდება შეთანხმებული გრაფიკით. ყოველთვიურად, თანაბარი წილებით (ძირითადი თანხის ნაწილისა და დარიცხული პროცენტის ჯამი თანაბარია ყოველ თვეში). ყველა პროდუქტის გაცემა ხდება მხოლოდ ლარში;
სესხის ვადამდე ადრე დაფარვის დროს იანგარიშება მხოლოდ დაფარვის დღის ჩათვლით დარიცხული პროცენტი!
შესაბამისად მსესხებელი თავისუფლდება გრაფიკში მითითებული დარჩენილი თვეების პროცენტის გადახდისაგან!

არავითარი წინასწარ დაფარვის საკომისიო!
სესხის გაცემა ხდება უმარტივესი პროცედურებით!

განსაკუთრებული შემოთავაზება!
ძვირფასი ლითონებით უზრუნველყოფილი სესხები გადახდის კლებადი გრაფიკით(თავნი და პროცენტი ერთდროულად).
შპს მისო „იმერკრედიტი“ გთავაზობთ ძვირფასი ლითონებით უზრუნველყოფილ სესხებს იმ მომხმარებლებს რომელთაც აქვთ საკმარისი შემოსავლები და სურვილი დაფარონ სალომბარდე სესხები თავნისა და პროცენტის ერთდროული–ყოველთვიური დაფარვის წესით.

ძვირფასი ნივთების მაღალი შეფასება ვრცელდება მთელი სესხის პერიოდზე, შესაბამისად არ გიწევთ არანაირი ხელშეკრულების განახლების საკომისიოს გადახდა.


სესხის გაცემის საკომისიო 1% პირველ სესხზე და 0% ყოველ განმეორებით სესხზე!

 

შპს მისო "იმერკრედიტის" ფინანსური ანგარიშგება 2016 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის

 

 

 


 

                        Copyright © 2009  “Smart Club” Ltd.  bigsale.ge ყველა უფლება დაცულია.
                  შპს „სმართ კლუბი“-ს ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი საიტზე განთავსებული სარეკლამო ინფორმაციის სიზუსტეზე.