საავტომობილო და სპეციალური ტექნიკის იმპორტი და რეალიზაცია

თბილისი, ალ. ქართველიშვილის ქ. №7

+995 32 291 92 29; 291 92 30; 291 92 33

info@business-group.ge    kamaz.ge@mail.ru sales@business-group.ge

www.kamaz.ge
Back to Category
 
დამატებულია: 20.04.18

კომპანიის ისტორია
ჩვენი კომპანია დაარსდა 1983 წელს და ის თავდაპირველად რუსული საავტომობილო ქარხანა „კამაზის“ საქართველოს ავტოცენტრის ფუნქციას ასრულებდა. 1983–1995 წლებში კომპანია ახორციელებდა საქართველოში არსებული „კამაზის“ მარკის ავტომობილების სათადარიგო ნაწილებით მომარაგებას.

1995 წელს მის ბაზაზე ჩამოყალიბდა შპს „საქკამაზავტოცენტრი“ – კომპანია „კამაზის“ ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. აქედან მოყოლებული სათადარიგო ნაწილებით მომარაგების გარდა კომპანიამ დაიწყო საქართველოში „კამაზის“ მარკის ავტოტექნიკის  იმპორტი და რეალიზაცია,  მათი ტექნიკური მომსახურება,  როგორც საგარანტიო, ისე პოსტსაგარანტიო პერიოდში.

2009–2011 წლებში კომპანიამ დაამყარა პარტნიორული ურთიერთობები საავტომობილო და სხვა ტექნიკის ისეთ მსხვილ  მწარმოებლებთან, როგორებიცაა სს „მაზ–მანი“, სს „მინსკის თვლიანი უნაგირა საწევრების ქარხანა–ვოლატ“, სს „ამკოდორი“, უკრაინული სს „დროგობიჩის ავტოამწეების ქარხანა“, ბულგარული სს „ბალკანკარ–რეკორდი“, თურქული „კარბა“ და „ოკტ–ტრეილერი“.  აღნიშნულმა კომპანიას საშუალება მისცა გაეზარდა საქართველოს ბაზრისათვის მისაწოდებელი ტექნიკის ბრენდები და გაემრავალფეროვნებინა ასორტიმენტი.

2010 წლიდან შპს „საქკამაზავტოცენტრს“ შეეცვალა სახელწოდება და ეწოდა შპს „ბიზნეს ჯგუფი 2010“.

ჩვენს შესახებ
შპს „ბიზნეს ჯგუფი 2010“ (ყოფილი შპს „საქკამაზავტოცენტრი“) წარმოადგენს ერთ–ერთ უძველეს კომპანიას, რომლის საქმიანობის ძირითადი სფეროა საქართველოს ბაზრისათვის სხვადასხვა სახის სამშენებლო, კომუნალური, სატრანსპორტო, სასოფლო–სამეურნეო და ა.შ. საავტომობილო და სხვა სპეცტექნიკის მიწოდება.
ჩვენი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:
- სხვადასხვა დანიშნულების, კერძოდ – სატრანსპორტო, სამშენებლო, საგზაო–კომბინირებული, სახანძრო, კომუნალური, სასოფლო–სამეურნეო, ტაქტიკური და ა.შ. საავტომობილო და სპეციალური ტექნიკის იმპორტი და რეალიზაცია;
- მიწოდებული პროდუქციის გაყიდვისწინა მომზადება, საგარანტიო მომსახურება და საგარანტიო პერიოდში აღმოჩენილი ნაკლოვანებების აღმოფხვრა;
- საავტომობილო და სხვა სპეციალური ტექნიკის უშუალოდ ქარხანა–მწარმოებლებისგან მიღებული (ორიგინალი) სათადარიგო ნაწილებით მომარაგება და მისთვის პოსტ საგარანტიო პერიოდში სხვადასხვა სერვისული სამუშაოების ჩატარება და რემონტი (მათ შორის კაპიტალური).

კომპანიის მუდმივი შტატი შეადგენს 30 ადამიანს. ყოველი მათგანი წარმოადგენს მაღალკვალიფიციურ კადრს და გავლილი აქვს შესაბამისი ტრეინინგები ჩვენს პარტნიორ საავტომობილო ქარხნებში.
ჩვენი კომპანიის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა აღჭურვილია ყველა საჭირო ტექნოლოგიური დანადგარით საავტომობილო და სპეციალური ტექნიკის შეკეთების და მომსახურების უზრუნველსაყოფად. მხოლოდ შპს „ბიზნეს ჯგუფი 2010“–ს აქვს ზემოაღნიშნული ქარხანა–მწარმოებლების მიერ ავტორიზებული სერვის–ცენტრი, რომლის მეშვეობით ხორციელდება ამ ქარხნების სტანდარტების შესაბამისი ტექმომსახურება და დაზიანებული ან მწყობრიდან გამოსული ნაწილების ორიგინალი სათადარიგო ნაწილებით შეცვლა.
შპს „ბიზნეს ჯგუფი 2010“ არის მსოფლიოში ცნობილი ისეთი მსხვილი კომპანიების ოფიციალური წარმომადგენელი და დილერი, როგორებიცაა:
- სს კამაზი
- სს ავტოკრაზი
- სს დროგობიჩის საავტომობილო ამწეების ქარხანა
- სს ამკოდორი
- სს ბალკანქარ რეკორდი


ჩვენ გთავაზობთ:
- სასურველი ტექნიკის შერჩევას თქვენს კომპანიაში არსებული წარმოებისა და სამუშაო პირობების სპეციფიკის გათვალისწინებით;
- თქვენი სურვილისამებრ ნებისმიერ ადგილზე შერჩეული ტექნიკის მიწოდებას მაქსიმალურად შემჭიდროვებულ ვადებში;
- ტექნიკის როგორც საგარანრიო, ისე გარანტიის შემდგომ მომსახურებას, შეკეთებასა და სათადარიგო ნაწილებით მომარაგებას;
- ჩვენი ან ქარხანა–მწარმოებლიდან მოწვეული სპეციალისტების მიერ თქვენი პერსონალისათვის ტექნიკის ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების თავისებურებების შესახებ ტრეინინგების ჩატარებას შესაბამისი სერტიფიკატის გაცემით;
- დახმარებას სალიზინგო კომპანიების მეშვეობით ტექნიკის განვადებით შეძენაში, აღნიშნულ კომპანიებთან ურთიერთობების დამყარებასა და მათთან მოლაპარაკების წარმოებაში.
კამაზი, Камаз, Kamaz, მაზი, МАЗ, MAZ, უაზი, УАЗ, UAZ, ამკოდორი, Амкодор, Amkodor

Company history
Our Company was founded in 1983 and in the beginning it was operating as the Georgian Auto Centre of the Russian auto plant “KAMAZ”. During 1983 - 1995 our Company was supplying with spare parts the “KAMAZ” automobiles operating in Georgia. 
In 1995 on the basis of the above-mentioned Company was incorporated “SaqKamazAutoCentre” (“Georgian Kamaz Auto Centre”) - the official representative of the Company“KAMAZ” in Georgia. Starting from that period together with supplying with spare parts the Company also integrated importation and selling of the “KAMAZ” automobiles and special vehicles and their maintenance during the warranty and post-warranty period. 

During 2009–2011 the Company established partner relationships with such large automobile and special equipment manufacturers as Belarusian JSC “MAZ” and JSC “AMKODOR”, Ukrainian JSC “AUTOKRAZ” and JSC “Drogobich truck crane Plant”, Bulgarian  JSC “BALKANCAR-RECORD”. These business relations enabled the Company to increase the number of brands of automobiles and special equipment provided to Georgian market and to make more variable provided range of automotive engineering.

In 2010 the “SaqKamazAutoCentre” LTD was renamed and was called as the “Business Group 2010” LTD.

About us
Business Group 2010 LTD (former “SaqKamazAutoCentre” LTD) is one of the oldest companies operating in the field of provision of different kinds of construction, communal, transportation, agricultural etc. vehicles and equipment to Georgian market.
Our main activities include:
- Importation and selling of different purpose machinery (freight, construction, firefighting, communal, road combined, car lifting, tactical etc.);
-  Pre-selling preparation of supplied vehicles, taking on warranty service and free extermination of damage in this period;
-  Supply of original spare parts from the manufacturing plants and execution of maintenance, major and routine repair works of vehicles in post warranty period.

Permanent staff of enterprise is about 30 people and all of them are skilled workers who have received  necessary trainings at our partner automobile plants.
The material and technical basis of our Company is equipped with all necessary technological machines required for maintenance of vehicles and other equipment. Only the “Business Group 2010” LTD owns the service centre authorized  by the automobile plants KAMAZ, MAZ, AUTOKRAZ capable to provide the technical services or  the major and routine repair of vehicles in compliance with the standards and requirements of mentioned plants.
“Business Group 2010” LTD is the official representative and the dealer of such companies as:
- JSC KAMAZ
- JSC MAZ
- JSC AUTOKRAZ
- JSC DROGOBICH TRUCK CRANE PLUNT
- JSC AMKODOR
- JSC BALKANCAR-RECORD

We offer you:
- to select the desirable technical facility taking into consideration the industrial peculiarities and work conditions of your Company;
- Delivery of chosen technical facility to desirable place in the shortest time of period;
- Warranty and post-warranty technical services, repairing works and supplying with spare parts;
- Providing training courses for your technical staff by our specialist or by the manufacturing plant’s specialists, the training will include all items related with exploitation and technical services ending with issuing of corresponding certificate;
- Providing assistance in purchasing of technical facilities with instalments through leasing companies, also in establishing of relations with above-said Companies and in negotiation with them.

Address: 7, A. Kartvelishvili str., Tbilisi 0109, Georgia
Tel.: +995 32 919230, +995 32 919233
E-mail: info@business-group.ge
sales@business-group.ge
kamaz.ge@mail.ru
www.business-group.ge

История компании
Наша компания была основана в 1983 году и в начале она выполняла функцию автоцентра русского автомобильного завода «КАМАЗ» в Грузии. В 1983–1995 годах компания осуществляла снабжение запчастями автомобилей «КАМАЗ», фунционирующих в Грузии.

В 1995 году на ее базе была основана ООО «ГрузКамазАвтоЦентр» - официальный представитель комании «КАМАЗ» в Грузии. Начиная с этого момента, кроме снабжения запчастями, компания стала импортировать и реализовывать автомобили и спецтехнику марки «КАМАЗ» на территории Грузии, осуществлять их техническое обслуживание, как в гарантийный, так и в пост-гарантийный период.

В течение 2009–2011 годов у компании сложились партнерские отношения с такими крупными производителями автомобильной техники, как АО «МАЗ» АО «АМКОДОР» (Беларусь), АО «Дрогобичский завод автокранов», АО «АВТОКРАЗ» (Украина), АО «Балканкар Рекорд» (Болгария). Вышеуказанные отношения дали возможность комании увеличить число брэндов техники, поставляемых на грузинский рынок и сделать более многообразным их ассортимент.
С 2010 года ООО «ГрузКамазАвтоЦентр» был переименовано в ООО «Бизнес Груп 2010».

О компании
ООО «Бизнес Груп 2010» одна из старейших компаний, основной сферой деятельности которой является поставка строительных, коммунальных, транспортных, сельскохозяйственных и других видов автомобилей и спецтехники на грузинский рынок.
Основные направления нашей деятельности:
- Импортирование и сбыт автомобильной и специальной техники различного назначения (транспортного, строительного, дорожно-комбинированного, пожарного, сельскохозяйственного и др.);
- Предпродажная подготовка поставленной автотехники, ихнее гарантийное обслуживание, бесплатное искоренение дефектов, обнаруженных за время гарантийного периода; 
- Поставка оригинальных запасных частей от заводов-производителей,  техниченское обслуживание и ремонт (в то числе и капитальный ремонт) автотехники в постгарантийный период. 

Постоянный штат компании состовляет около 30-и человек. Все являются квалифицированныйми работниками, которые прошли необходимые тренинги на автомобильных заводах наших партнёров.
Материально-техническая база оснащена всем технологическим оборудованием, необходимым для обеспечивания ремонта и сервисного обслуживания автомобилей и спецтехники. Только у ООО «Бизнес Груп 2010» имеет сервис-центр, авторизованный заводами АО КАМАЗ, АО МАЗ и АО АВТОКРАЗ, который способен обеспечить техническое обслуживание или ремонт автотехники  соттветственно со стандартами и требованиями указанных автозаводов.
ООО «Бизнес Группа 2010» является официальным представителем и дилером таких всемирноизвестных компаний, как:
- АО КАМАЗ
- АО МАЗ
- АО АВТОКРАЗ
- АО Дрогобичский завод автокранов
- АО АМКОДОР
- АО БАЛКАНКАР-РЕКОРД

Мы предлагаем:
- Выбор желаемой техники с учетом специфических условий производства и работы в вашей компании;
- Доставка выбранной Вами техники в любом месте в максимально кратчайшие сроки;
- Оказание как гарантийных, так и постгарантийных услуг, ремонтных работ и обеспечение запасными частями;
- Проведение занятий для Вашего персонала с целью обучения правилам эксплуатации и технического ремонта, занятия будут проводить наши специалисты или специалисты завода-производителя, с последующей выдачей сертификатов;
- Оказание помощи в прибретении техники с помощью лизинговых компаний, налаживании отношений с такими компаниями и ведении  переговоров с ними.

Адрес: г. Тбилиси, ул. А. Картвелишвили 7, 0109 Грузия
Тел.: +995 32 919230, +995 32 919233
Эл. почта: info@business-group.ge
sales@business-group.ge
kamaz.ge@mail.ru
www.business-group.ge

 

 

                        Copyright © 2009  “Smart Club” Ltd.  bigsale.ge ყველა უფლება დაცულია.
                  შპს „სმართ კლუბი“-ს ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი საიტზე განთავსებული სარეკლამო ინფორმაციის სიზუსტეზე.